دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه ارزش افزوده نيروي کار و شاخص هاي ارزيابي عملکرد تعهدي و نقدي شرکت در صنعت محصولات دارويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه ارزش افزوده نيروي کار و شاخص هاي ارزيابي عملکرد تعهدي و نقدي شرکت در صنعت محصولات دارويي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :26

در سال های اخیر متغیرهای ارزش افزوده و متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در تبیین و اندازه گیری عملکردشرکت ها مورد استفاد ه قرار گرفته است . از سوی دیگر پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها نیز در نیم قرن اخیردغدغه متخصصین دانشگاهی و حرفه ای بوده است . برقرای ارتباط بین این دو پدیده می تواند برخی خلا هایموجود در هر دو زمینه را بر طرف نماید .بر این اساس در این تحقیق با استفاده از متغیر های ارزش افزوده نیرویکار در سه گروه کلی یعنی شامل نسبتهای ساختار اقتصادی ، نسبتهای بهره وری و نسبتهای مربوط به کاراییمدیریت، ارزش افزوده نیروی کار محاسبه شد . هر یک از نسبت های این گروه ها نیز برای سه گروه کارکنانمستقیم تولیدی، کارکنان غیر مستقیم تولیدی و کارکنان غیر تولیدی محاسبه گردید . قلمروی زمانی تحقیق دوره 7ساله از ابتدای 1380 تا آخر 1386 بوده و قلمروی مکانی شرکتهای صنعت دارویی فعال تحت بورس اوراق بهادارتهران می باشد . به علت تعدد نسبت ها متوسط شش سال برای هر نسبت محاسبه گردید . مدل ورشکستگی مورداستفاده در این تحقیق نیز برای تفکیک شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته، مدل اسپرین کیت( 1978 ) می باشد.بر اساس این مدل که در سال 86 (سال آخر تحقیق ) اجرا شد شرکت های نمونه به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته طبقه بندی شدند و با نسبت های ارزش افزوده این شرکت ها با روش تحلیل تشخیصی به دو گروهتفکیک شدند . معادله تشخیصی بدست آمده شامل ده نسبت از دو گروه نسبتهای ساختار اقتصاد ی و نسبتهای بهرهوری می باشد . از سوی دیگر از 10 نسبت تعیین کننده 6 تا مربوط به ارزش افزوده کارکنان غیرمستقیم و غیرتولیدی هستند و تنها 4 متغیر مربوط به ارزش افزوده کارکنان مستقیم تولید می باشند که ضمنا جزو قوی تریننسبت های تفکیکی نیز نیستند، این نتیجه جالب توجه است زیرا بیانگر اهمیت کارکنان غیر مستقیم و غیر تولیدیدر ایجاد ارزش افزوده است.

لینک کمکی