دانلود فایل های word مقاله بررسي ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و اهرم مالي با بازده سهام تعديل شده براساس ريسک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و اهرم مالي با بازده سهام تعديل شده براساس ريسک :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :26

سرمایه گذاری در شرکتها یک فرآیند دو بعدی(ریسک و بازده ) است. نمی توان یک پروژه سرمایه گذاری راتنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کرد. از طرف دیگر امروزه برای سهامداران ثزوتآفرینی یک هدف بزرگ در مدیریت واحد تجاری است EVAیکی از معیارهای ثروت آفرینی است که در مقایسه با سایر معیارها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است . سهام شرکت ها دارای ریسک های متفاوتی هستند. درنتیجه می توان بازده سهام شرکت ها را بر اساس ریسک سهام آنها تعدیل کرد تا قابلیت مقایسه بین بازده های سهاممختلف بازار میسر گردد. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان همبستگی و قابلیت توضیح دهندگیEVA واهرم مالی برای معیارهای مختلف بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک (RVAR, RVOL,α)بوده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشندکه 45 شرکت از آنها به عنواننمونه آماری انتخاب شدند. دوره تحقیق از سال 1382 تا 1386 می باشد و آزمون فرضیات تحقیق در سطح اطمینان95%انجام شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین EVAو اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده بر اساسریسک رابطه همبستگی معناداری برای هر یک از سال ها به صورت جداگانه و برای کلیه سال ها به صورتتجمعی مشاهده نشد؛ تنها در سال 1382 ارتباط همبستگی معناداری بینEVAوRVOLوجود دارد. بنابراین نمی توان از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی برای پیش بینی بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسکاستفاده نمود.

لینک کمکی