دانلود فایل های word مقاله تأثير اهرم مالي بر تصميمات سرمايه گذاري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير اهرم مالي بر تصميمات سرمايه گذاري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :22

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران از ابتدای سال 1384 تا 1388 است. برای اندازهگیری اثر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایهگذاری از روشرگرسیون تلفیقی و در نظر گرفتن اثرات ثابت و تصادفی بر حسب مورد، و با حضور متغیرهای کنترلی از جملهکیوتوبین، فروش، جریان نقد عملیاتی، بازده داراییها، نسبت جاری و سود انباشته استفاده شده است. در اینپژوهش از دو معیار برای اهرم مالی استفاده شده است، نسبت بدهی به جمع داراییها و نسبت بدهی بلندمدت بهجمع داراییها. همچنین شرکتها بر اساس ارزش بازار به سه گروه شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ طبقه بندیشدهاند و در هر طبقه تأثیر اهرم بر سرمایه گذاری بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد هیچ رابطه خطیبین اهرم مالی وسرمایه گذاری شرکت ها در هیچ حالتی وجود ندارد.

لینک کمکی