دانلود فایل های word مقاله اثر ويژگيهاي فردي حسابرس در تمايل به استفاده و اتکاء بر چک ليست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله اثر ويژگيهاي فردي حسابرس در تمايل به استفاده و اتکاء بر چک ليست :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

چکیدههدف این مطالعه بررسی اثر ویژگیهای فردی حسابرسان (نظیر تجربه و اعتماد به قضاوت شخصی) در تمایلبه استفاده از چک لسیت کشف تقلب و اتکاء بر نتایج بدست آمده از آن میباشد. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامهمیباشد که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. برای دستیابی به هدف مزبور از چک لیست کشف تقلبیاستفاده شد که سودمندی آن در تحقیقات پیشین تأیید شده است. پرسشنامههایی که حاوی چکلیست کشف تقلببودند بین حسابرسان توزیع شد. تجزیه و تحلیل دادهها از طریق روش تحلیل مسیر با کمک نرم افزار آموس انجامگرفت. نتایج تحقیق نشان داد با افزایش تجربه حسابرس و علاوه بر این با افزایش اعتماد حسابرس به قضاوتشخصی وی، تمایل او در استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب، کاهش مییابد. این امر نیز باعث اتکاء کمترحسابرس بر نتایج بدست آمده از چک لیست میگردد. ض من اً د ر بر ر سی ا ث ر م س تق ی م (بدون واسطه متغیر میانی تمایلبه استفاده از چکلیست) تجربه و اعتماد به قضاوت شخصی حسابرس در اتکاء وی بر نتایج حاصل از چکلیست، نتایج بیانگر رابطهای معکوس و معنی دار میباشد.

لینک کمکی