دانلود فایل های word مقاله بررسي ارتباط بين اجزاي سيستم حسابداري مديريت، ابهام، عدم تمرکز و عملکرد مديران شرکت‌هاي توليدي شهرستان بناب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ارتباط بين اجزاي سيستم حسابداري مديريت، ابهام، عدم تمرکز و عملکرد مديران شرکت‌هاي توليدي شهرستان بناب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر ارتباط بین اجزای سیستم حسابداری مدیریت، ابهام، عدم تمرکز و عملکرد مدیران شرکت‌های تولیدی شهرستان بناب را مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی و معیار‌های اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران و عوامل موثر بر سیستم حسابداری مدیریت است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت‌های تولیدی فعال شهرک صنعتی بناب طی دوره زمانی1395 تشکیل می‌دهد. ابزار اندازهگیری پژوهش پرسشنامه است و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت رابطه معنادار و مثبتی وجود ندارد. بین عدم تمرکز و عملکرد مدیران با سیستم حسابداری مدیریت رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. سیستم حسابداری مدیریت فاقد اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین ابهام کاری و عملکرد مدیران است. این درحالی است که سیستم حسابداری مدیریت دارای اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین عدم تمرکز و عملکرد مدیران است.

لینک کمکی