دانلود فایل های word مقاله شکل زيستي، کروتيپ و تنوع گونه‌اي در رويشگاه گونه جاشير (.Prangos uloptera> DC>) در ميانرودان- خلخال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله شکل زيستي، کروتيپ و تنوع گونه‌اي در رويشگاه گونه جاشير (.Prangos uloptera> DC>) در ميانرودان- خلخال :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

این پژوهش با هدف بررسی ترکیب، خصوصیات و تنوع گونه­ای در رویشگاه گونه Prangos uloptera DC.در شهرستان خلخال انجام شد. در هر یک از مناطق حضور گونه و شاهد واحدهای همگن جهت نمونه­برداری در 3 سایت مشخص شدند، سپس نمونه­های گیاهی مشاهده ‌شده در منطقه طی فصل رویشی جمع­آوری و بر اساس روش­های متداول تاکسونومی گیاهی با استفاده از منابع فلور مختلف و سایر منابع شناسایی، تیره، جنس و گونه هر یک از آنها تعیین گردید. میزان تنوع، غنا، یکنواختی و غالبیت در مناطق حضور گونه و شاهد با استفاده از شاخص­ها محاسبه شد. اختلاف آماری شاخص­های مورد بررسی با استفاده از آزمونt در نرم­افزار SPSS آزمون گردید. نتایج نشان داد که بزرگترین خانواده­ها از لحاظ تعداد گونه تیره­های نعناعیان (Lamiaceae) با 14 گونه (18/19 درصد)، گندمیان (Poaceae) با 13 گونه (81/17 درصد)، بقولات (Fabaceae) و کاسنی (Asteraceae) هر کدام با 10 گونه (70/13 درصد) و چتریان (Apiaceae) با 6 گونه (85/6 درصد) بیشترین گونه­ها را دارند. در رویشگاه حضور گونه، 61 گونه متعلق به 15 تیره و 48 جنس و در رویشگاه شاهد 50 گونه متعلق به 34 جنس و 13 تیره جمع­آوری و شناسایی گردید. اشکال زیستی گیاهان منطقه شامل 32/26 درصد همی­کریپتوفیت­ها، 82/13 درصد تروفیت­ها، 61/4 درصد کامفیت­ها، 63/2 درصد ژئوفیت­ها و 66/0 درصد فانروفیت­ها می­باشد. از نظر عناصر رویشی منطقه 12/67 درصد عنصر ایرانی- تورانی (49 گونه)، 33/12 درصد ایرانی- تورانی، اروپا- سیبری و مدیترانه­ای (9 گونه)، 59/9 درصد ایرانی- تورانی و اروپا- سیبری (7 گونه) و 48/5 درصد ایرانی- تورانی و مدیترانه­ای (5 گونه) و 48/5 درصد باقی­مانده مربوط به سایر عناصر است. نتایج مقایسه شاخص­ها نشان داد که بین شاخص­های یکنواختی در منطقه حضور و عدم­حضور گونه در سطح احتمال 95 درصد اختلاف معنی­داری وجود ندارد، ولی مقایسه شاخص­های تنوع، غالبیت و غنا در دو منطقه اختلاف معنی­داری دارند.

لینک کمکی