دانلود فایل های word مقاله تعيين ارزش تشخيصي آميلوئيد A و هاپتوگلوبين سرم وشير در ورم پستان تحت باليني گاو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تعيين ارزش تشخيصي آميلوئيد A و هاپتوگلوبين سرم وشير در ورم پستان تحت باليني گاو :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :13

بررسی های دهه اخیر نشان داده است که اندازه گیری غلظت پروتئین های مرحله حاد سرم و شیر می تواند اطلاعات ارزشمندی در زمینه تشخیص پیش آگهی و روند بیماری ورم پستان تحت حادبدهد. در مقاله حاضر سعی شده مشخص گردد که آیا استفاده از اندازه گیری غلظت ها پتوگلوبین شیر و سرم و آمیلوئید A شیر و سرم می تواند در تشخیص تفریقی مبتلایان به ورم پستان تحت بالینی از گاوهای سالم مفید باشد یا خیر؟ به منظور انجام این تحقیق ،در ابتدا با استفاده معاینات بالینی و آزمایش های مختلف هماتولوژی و باکتریولوژی و شمارش تعداد سلولهای سوماتیک شیر وضعیت گاوهای مورد مطالعه مشخص شد و براین اساس 100 راس گاو سالم و 75 راس گاو مبتلا به ورم پستان تحت بالینی انجام شد. سپس غلظت آمیلوئید A سرم وشیر و نیز هاپتوگلوبین سرم وشیر اندازه گیری شد. براساس آزمایش های انجام شده و تجزیه تحلیل های آماری معلوم شد ، که حساسیت ها و ویژگی هاپتوگلوبین سرم به ترتیب 90 و 43 درصد، حساسیت و ویژگی هاپتوگلوبین شیر به ترتیب 90/6 و 68/6 درصد، حساسیت و ویژگی آمیلوئید A سرم به ترتیب 90 و 72/1 و حساسیت و ویژگی آمیلوئید A شیر به ترتیب 90/6 و 98/3 درصد می باشد. این نتایج نشان می دهد که در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو اندازه گیری آمیلوئید A شیر نسبت به اندازه گیری هاپتوگلوبین سرم و شیر و نیز آمیلوئید A سرم شاخص بهتری می باشد و می تواند در تشخیص گاوهای سالم از مبتلان به ورم پستان تحت بالینی استفاده شود و شاخص خوبی در تشخیص بیماری می باشد.

لینک کمکی