دانلود فایل های word مقاله تعيين هويت مولکولي آسپرژيلوس پارازيتيکوس و فلاووس در نمونه‌هاي علوفه با روش Duplex PCR و مقايسه با روش‌هاي کشت و مستقيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تعيين هويت مولکولي آسپرژيلوس پارازيتيکوس و فلاووس در نمونه‌هاي علوفه با روش Duplex PCR و مقايسه با روش‌هاي کشت و مستقيم :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :63

آسپرژیلوزیس بیماری عفونی انسان و طیور است که موجب مشکلات عدیده در آنها می‌شود. هدف اصلی این مطالعه، ارزشیابی دو روش آزمایشگاهی (سنتی و مولکولی) در تشخیص آسپرژیلوس فلاوس و پارازیتیکوس و مقایسه این دو روش می­باشد. بعد از استخراج DNAهای سوش‌هایاستاندارد آسپرژیلوس پارازیتیکوس و فلاووس به همراه پرایمرهای هر قارچ و تست PCR، ژن‌های هر قارچ تکثیر و محصول PCRبه روش TA cloning با استفاده از پلاسمید PTZ57R کلون گردید پس از بهینه‌سازی تست‌‌های PCR و PCR Duplex 50 نمونه به روش PCR Duplex، کشت و آزمایش مستقیم آزمایش شدند. در تست اپتیمایز شده PCR، محصول bp 343 و bp 413آسپرژیلوس پارازیتیکوس و فلاووس به ترتیب تکثیر گردید. 50 نمونه علوفه به روش Duplex PCR ، کشت و آزمایش مستقیم آزمایش شدند. در آزمایش Duplex PCR ، کشت و آزمایش مستقیم بر روی نمونه‌ها، 13 نمونه با Duplex PCR و 15 نمونه با آزمایش مستقیم و کشت مثبت شد و 26 نمونه با هر دوروش منفی بودند.نتایج بدست آمده از آزمایشات فوق توسط آزمون MacNemar بین نتیجه مستقیم و کشت از یک سو و نتیجه Duplex PCR از سوی دیگر انجام شده توافق بین دو تست می‌باشد P=0.824. طبق نتایج بدست آمده از نظر تشخیص، تفاوت معنی داری بین دوروش آزمایشگاهی وجود نداشت هرچند روش Duplex PCR پاسخ‌دهی سریعتری نسبت به روش‌های سنتی داشت و قادر به تشخیص آسپرژیلوسپارازیتیکوس در نمونه‌ها شد.

لینک کمکی