دانلود فایل های word مقاله تأثير مصرف دراز مدت سيلدنافيل سيترات بر روي شاخص هاي سرمي آسيب قلبي در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير مصرف دراز مدت سيلدنافيل سيترات بر روي شاخص هاي سرمي آسيب قلبي در موش صحرايي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :10

امروزه افزایش بیماری­های قلبی و به دنبال آن ایجاد ناتوانی جنسی، منجر به افزایش مصرف داروهای افزایش دهنده قوای جنسی شده است. در نارسایی­های قلبی به علت کاهش خونرسانی به عروق جسم غاری، نعوظ کامل اتفاق نمی­افتد که این امر می­تواند منجر به نارضایتی جنسی گردد. یکی از مهمترین داروهایی که برای درمان این بیماری مصرف می­شود، سیلدنافیل سیترات به عنوان مهار کننده انتخابی برای cGMP نوع 5 است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات جانبی مصرف دراز مدت این دارو بر روی شاخص­های سرمی آسیب قلبی در موش صحرایی بود. بدین منظور تعداد 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انتخاب و به دو گروه شاهد و تیمار تقسیم شدند. سپس به گروه تیمار داروی سیلدنافیل سیترات با دوز mg/kg 100 به صورت خوارکی به مدت 30 روز متوالی و به گروه شاهد فقط آب مقطر تجویز شد. در پایان، مقادیر سرمی تروپونین I قلبی، کراتین کیناز MB، لاکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینوترانسفراز مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که سیلدنافیل سیترات دارای اثر محافظتی بر آنزیم‌های قلبی است که می­تواند ناشی از آزاد سازی نیتریک اکساید (NO) باشد

لینک کمکی