دانلود فایل های word مقاله مطالعه آسيب شناسي پوسيدگس باله دمي مولدين ماهي آزاد درياي خزر در مرکز تکثير و پرورش آزاد ماهيان شهيد باهنر کلاردشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مطالعه آسيب شناسي پوسيدگس باله دمي مولدين ماهي آزاد درياي خزر در مرکز تکثير و پرورش آزاد ماهيان شهيد باهنر کلاردشت :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :13

تعداد30 نمونه باله دمی از مولدین آسیب دیده در فرمالین 10 درصد تثبیت گردید و مطابق روشهای استاندارد بافت شناسی مقاطع میکروسکوپی 5 میکرونی از بافتها تهیه و به وسیله روش های هماتو کسیلین و ائوزین برای بررسی ضایعات آسیب شناسی و مکالوم-گود پاسچر برای جستجوی کلنی های باکتریایی رنگ آمیزی شدند.بااستفاده از میکروسکوپ نوری هیپر پلازیو اسفنجی شدن سلولهای مالپیکی اپیدرم، افزایش رنگدانه ملائین زیر اپیدرم، تکروز شدید و وسیع اپیدرم و درم ،جداشدن و افتادن اپیدرم در برخی موارد و وجود شکافهایی در اپیتلیوم افزایش موبرگها و پر خونی آنها درناحیه درم، پاسخ آماسی خفیف در منطقه درم پارگی و جداشدن شعاعهای باله مشاهده شد.در مقاطع رنگ آمیزی شده بوسیله رنگ آمیزی اختصاصی باکتری ، کلنی باکتری گرم منفی دیده نشد

لینک کمکی