دانلود فایل های word مقاله تشخيص آلودگ يهاي انگلي طيور با استفاده از آزمايش بستر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تشخيص آلودگ يهاي انگلي طيور با استفاده از آزمايش بستر :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :6

بررسی حاضر در سال1386 به منظور تعیین اهمیت بستر در تشخیص آلودگی انگلی طیور در استان گلستان صورت پذیرفت و 50 نمونه بستر نگهداری طیوربومی و 50 نمونه بستر نگهداری طیور صنعتی گوشتی با استفاده از روششناورسازی تخم کرم ها و اووسیست کوکسیدیاها مورد آزمایش قرار گرفت .مجموعاً در48% از بستر طیور بومی تخم 3 گونه نماتود : آسکاریدیا گال 44% هتراکیس گالینارو م 18%و کاپیلاریا گونه نامشخص 32% ودر 8%از بسترهای نگهداری طیور صنعتی نیز تخم آسکاریدیا گالی 8%و هتراکیس گالیناروم4% دیده شد . بسترهای ط یور بومی عاری از اووسیست آیمریا ها بودند ولی در36% از بسترهای طیور صنعتی اووسیست آیمریاها شامل آیمریا تنلا، آیمریا آسرولینا و آیمریا ماکسیم ا دیده شد . فقط در 100%بستر طیور صنعتی جرب های آزادزی و در 70%تخم آنها دیده شد . انگل های گزارش شده برای اولین بار از ماکیان منطقه مورد مطالعه گزارش می شوند. با توجه به نتایج بررسیحاضر به احتمال قوی منشا آلودگی کرمی طیور صنعتی، ماکیان بومی بوده اند .ضمناً نشان داده شد که آزمایش بستر، روش ارزان، سریع و دقیق برای تعیینآلودگی طیور به انواع انگل های داخلی و خارجی می باشد.

لینک کمکی