دانلود فایل های word مقاله بررسي آثار پاتولوژيک و زمان ماندگاري ويروس تب برفکي در اندام هاي خوکچه هندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي آثار پاتولوژيک و زمان ماندگاري ويروس تب برفکي در اندام هاي خوکچه هندي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :17

جهت عادت پذیری به ویروس تب برفکی در دوره های زمانی متفاوت به 10 سرخوکچه هندی در کف پای آنها به روش داخل پوستی تزریق گردید . بعد از دیدنعلایم دال بر عمومی شدن و تهیه ویروس عادت داده شده به حیوان ، 30 سر خوکچههندی دیگر را به 5 گروه شش تایی تقسیم نموده که در هر گروه به پنج خوکچهویروس عادت داده شده و به یک خوکچه به عنوان شاهد سرم فیزیولوژی تزریق شد .در ادامه در روز های دوم ، چهارم ، چهاردهم ، یک ماه و دو ماه پس از دیدن علایمعمومی شدن ویروس در بدن حیوان به روش انسانی کشته شده و نمونه ها ازارگان های مختلف شامل : قلب ، ریه ، کبد ، طحال ، لوزه المعده ، اپی تلیوم کف پا ،عقده لنفی پشت حلقی ، اپی تلیوم زبان، عقده لنفی مغابنی برداشت شد که بخشی ازنمونه ها جهت بررسی آسیب شناسی بعد از ثبوت در فرمالین وتهیه بلوک پارافینه وگرفتن مقاطع 5 میکرونی با روش هماتوکسیلین وائوزین رنگ آمیزی شده و بخشیدیگر از نمونه ها بعد از صلایه و سانتریفوژ، آماده شده و به روش ساندویچ الیزا میزانویروس در هر یک از اررگان ها ردیابی شد . بر اساس مطالعه ما حداکثر جراحاتناشی از ویروس تب برفکی به ترتیب دراپی تلیوم کف پا ، ریه،اپی تلیوم زبان، وطحالمشاهده شد که شامل : واکوئوله شدن اسفنجی شکل داخل سلولی ،پیکنوز سلول طبقهخاردار و ادم بین سلولی در طبقه خارداراپی تلیوم کف پا و زبان ، همچنین افزایشدیواره بین آلوئولی ریه و کاهش پولپ سفید در مقایسه با حیوانات شاهد ملاحظه شدکه نتایج بیانگر این است که دو روز پس از تزریق مقدار کمی ویروس فقط در طحالردیابی شده و در چهار روز پس از تزریق در ارگان های : قلب، ریه، لوزه المعده ، اپیتلیال کف پای تزریق نشده ویروس مشاهده شد که مقدار ویروس کف پا بیشتر ازسایر ارگان ها است ، دو هفته پس از تزریق در همه ارگان ها حضور ویروس ردیابیشد که حداکثر میزان ویروس در اپی تلیوم کف پا تزریق نشده شناسایی شد که در ریه، کبد و عقده لنفی مغابنی به ترتیب حضور ویروس ردیابی شد، یک ماه پس از تزریقویروس در هیچ یک از ارگان ها یافت نشد . دو ماه پس از تزریق نیز در هیچ ارگانیردیابی نشد . در ضمن حضور ویروس در اپی تلیوم کف پا، ریه، اپی تلیوم زبان منجربه آثار پاتولوژیک گر دید که تطابق نتایج حاکی از همپوشانی آزمایش الایز ا و بررسیپاتولوژی با یکدیگر است.

لینک کمکی