دانلود فایل های word مقاله بررسي اثرات سيترات بر سلول‌هاي تومور پستاني سگ(Mg-41CF)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي اثرات سيترات بر سلول‌هاي تومور پستاني سگ(Mg-41CF) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

تومورهای غدد پستانی از شایع‌ترین تومورهای سگ‌های ماده بوده که بر اساس طبقه‌بندی‌های پاتولوژیک دارای انواع مختلفی هستند. این تومورها دارای شباهت‌های فراوانی با تومورهای پستانی انسان بوده و بر این اساس می‌توانند به عنوان مدل مناسبی برای مطالعه سرطان‌های پستان در انسان بکار روند.علی رغم اثبات اثرات ضد توموری سیترات علیه انواع مختلفی از سلول‌های سرطانی، اثرات این ترکیب روی سلول‌های تومور غدد پستانی سگ بررسی نشده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات آپوپتوتیک و سیتوتوکسیک سیترات روی سلول‌های تومور غدد پستانی سگ(Mg-41CF) با استفاده از آزمون‌های Annexin-PI و MTT (احیای آنزیمی تترازول زرد رنگ به فورمازان ارغوانی در سلول‌های زنده) می‌باشد. نتایج آزمونMTT، مهار وابسته به دوز تکثیر سلول‌های Mg-41CFتوسط سیترات و مهار50 درصدی بقای سلول‌ها را در غلظت 26 میلی مولار ازسیترات، نشان داد. به علاوه درصد سلول‌های دچار آپوپتوز پس از تماس 48 ساعته سلول‌ها با غلظت50IC (مهار 50 درصدی بقای سلولی) سیترات (26 میلی مولار)، به طور معنی داری افزایش یافت )001/0 (P<. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می‌رسد سیترات می‌تواند به عنوان یک درمان کمکی مناسب، همراه با سایر ترکیبات مورد استفاده در درمان سرطان غدد پستانی سگ استفاده گردد.

لینک کمکی