دانلود فایل های word مقاله بررسي فراساختاري پانکراس در موشهاي آلوده به ويروس تب برفکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي فراساختاري پانکراس در موشهاي آلوده به ويروس تب برفکي :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :27

بیماری تب برفکی FMD یک بیماری وزیکولار شدید و از نظر بالینی حاد، مختص حیوانات زوج سم شامل نشخوار کنندگان اهلی، خوک ها و بیش از 70گونه وحشی می باشد. عامل ایجاد کننده آن ویروس بیماری تب برفکی استکه مربوط به جنس آفتوویروس متعلق به خانواده پیکورنا ویریده می باشد.هفت تحت تیپ مجزا از ویروس تب برفکی با اثرات بالینی غیر قابل تفکیک مشخص گردیده است. این تحت تیپ ها شامل SAT1 SAT2 SAT3 O,A,C,Asia1 , می باشد. همزمانی وقوع دیابت ملیتوس و عفونت با ویروس تب برفکی در گاو و غزال کوهی گزارش شده است.هدف از این پژوهشبررسی اثرات ویروس تب برفکی بر روی پانکراس حیوانات آلوده بوده است.بدین منظور، تعداد 14 سر موش Balb/CJ نر و 14 سر موش Balb/CJ ماده انتخاب گردیدند.در هر گروه تعداد 10 موش به عنوان تیمار و بقیه بهعنوان کنترل در نظر گرفته شد.در هر گروه 12 سر از موشها به منظور تضعیفایمنی تحت تزریق داروی سیکلوفسفامید قرار گرفتند( 10 عدد از موشهای تیمارو 2 عدد از کنترلها). موشهای تیمار تحت تلقیح ویروس تب برفکی تحت تیپ O1 به صورت داخل صفاقی قرار گرفتند.قبل وبعد از تزریق ویروس،گلوکز خون تمامی موشها تا 10 روز بعد از تزریق ویروس اندازه گیری شد.بعد از 10روز موشها کالبد گشائی شدند.از هر پانکراس دو نمونه جهت میکروسکوپنوری و میکروسکوپ الکترونی گرفته شد و به آزمایشگاه پاتولوژی ارسالگردید.نتایج نشان دادند که گلوکز خون در گروه نرها قبل از تزریق؛ با گلوکز خونروز دوم بعد از تزریق و از طرفی روز هفتم بعد از تزریق با روز نهم و همچنینروز هفتم با روز دهم اختلافات معنی داری نشان دادند. . در گروه موشهای مادهنیز گلوکز قبل از تزریق با گلوکز روز اول بعد از تزریق و گلوکز روز اول بعداز تزریق با گلوکز روزهای دوم و سوم ؛همچنین گلوکز روز دوم با روز های پنجم تا هشتم دارای اختلافات معنی داری بود( P<0.05) نتایج هیستو پاتولوژیک در جزایر لانگرهانس و قسمت اگزوکرین نشان دهنده واکوئولاسیونسلولها بود. آپوپتوز هم در سلولهای بتا و هم در سلولهای آسینی ودگرانولاسیون سلولهای بتا مشاهده گردید . این مطالعه نشان داد که ویروسبیماری تب برفکی قادر به ایجاد ضایعه به صورت تخریب مستقیم سلولهای بتااز طریق آپوپتوز می باشد .

لینک کمکی