دانلود فایل های word مقاله مطالعه اثرات سطوح مختلف شوري بر فراواني و اندازه سلول‌هاي کلرايد در آبشش ماهي بني (Barbus sharpeyi) انگشت قد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مطالعه اثرات سطوح مختلف شوري بر فراواني و اندازه سلول‌هاي کلرايد در آبشش ماهي بني (Barbus sharpeyi) انگشت قد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

تحقیق حاضر به منظور بررسی توانایی تنظیم اسمزی ماهی بنی توسط سلول‌های غنی از میتوکندری و مطالعه تاثیرات شوری‌های مختلف بر آبشش این ماهی انجام شد. به این منظور تعداد 120 ماهی پس از یک هفته سازگاری به 4 آکواریوم حاوی شوری های 12، 10، 8 و 4 گرم در لیترانتقال داده شدند. نمونه برداری پس از 96 ساعت مواجهه انجام و بافت ها جداسازی وبه مدت 48 ساعت در فرمالین 10درصد ثابت شد. پس از انجام مراحل آماده سازی بافت، برشهایی به ضخامت 5 میکرون تهیه و پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین توسط میکروسکوپ نوری مطالعه گردید. مشاهدات نشان داد که سلول‌های کلراید در ماهی بنی بیشتر بر روی قاعده فیلامنت‌ها قرار داشته و کمتر روی لاملا دیده می شود. تعداد و اندازه سلول‌های موکوسی و کلراید با بالارفتن غلظت نمک افزایش یافته و در برخی تیمارها تغییرات معنی‌دار داشت. تعداد سلول‌های موکوسی در غلظت 12 گرم در لیتر، نسبت به نمونه‌های گروه کنترل و غلظت 4گرم در لیتر بصورتمعنی‌دار افزایش یافت، اما با سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری نشان نداد. در مورد سلول‌های کلراید نیز تنها تیمار 12 گرم در لیتر با نمونه‌های شاهد در تعداد سلول‌ها و اندازه اختلاف معنی‌دار داشتند.

لینک کمکی