دانلود فایل های word مقاله بررسي انگلهاي آبشش 8 گونه ماهي تالاب چغاخور استان چهارمحال بختياري و معرفي گونه Dactylogyrus spiralis در کپور معمولي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي انگلهاي آبشش 8 گونه ماهي تالاب چغاخور استان چهارمحال بختياري و معرفي گونه Dactylogyrus spiralis در کپور معمولي ايران :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :13

در بررسی انجام شده در طی سالهای 1383 و 1384 بر روی برخی ماهیان بومی و معرفی شده (جمعا 8 گونه شامل 4 گونه ماهی بومی و 4 گونه معرفی شده) تالاب چغاخور واقع در شهرستان بروجن از توابع استان چهرمحال بختیاری ( زیر منطقه بزرگ بین النهرین منطقه Palaeractic) با هدف شناسایی انگلهای آبشش ماهیان تالاب جمعا 9گونه انگل شامل 5 گونه منوژن از جنسهای Dactylogyrus و Gyrodactylus ، سه گونه تک یاخته از جنسهای Trichodina, Myxobolusو Ichthyophthrius وهمچنین یک گونه سخت پوست از جنس Lernea از آبشش ماهیان جدا و جنس و گونه آنها تعیین گردید. یافته جدید این تحقیق اضافه شدن انگل Dactylogyrus spiralis به انگلهای منوژن کپور معمولی ایران و همچنین گزارش انگل D.exensus از ماهی Capoeta aculeata برای اولین بار در کشور است.

لینک کمکی