دانلود فایل های word مقاله بررسي آسيب شناسي آبشش ماهي بياح( Liza Abu)تحت تاثيرآلودگي آب خور موسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي آسيب شناسي آبشش ماهي بياح( Liza Abu)تحت تاثيرآلودگي آب خور موسي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :17

آلودگی دریا یکی از نگرانی های اصلی کشورهای حاشیه خلیج فارس است کهروزانه مقادیر زیادی از آلاینده هایی نظیر مواد نفتی وفلزات سنگین را دریافتمی دارد. در این مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژی آبشش جهت ارزیابی تاثیر آلودگی آب خور موسی بر سلامتی ماهی بیاح Liza Abu مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا از پنج ایستگاه در خور موسی شامل : 1) پتروشیمی، 2)جعفری، 3) اسکله نفتی مجیدیه، 4) غزاله و 5) زنگی نمونه برداری از ماهی بیاحانجام شد. آبشش های 50 عدد ماهی بیاح به آرامی برداشته و پس از ثبوت درمحلول بوئن و طی مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی، قالبگیری و برش دادهشدند. مقاطع بافتی 5 میکرومتری پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین/ ائوزین، بااستفاده از میکروسکوپ نوری بررسی گردید. تغییرات پاتولوژیکی مشاهده شدهعبارت بودند از: هیپرتروفی و هیپرپلازی سلول های اپیتلیالی، ادم تیغه ای،چسبندگی تیغه ها، افزایش تراکم سلول های موکوسی و کلراید و آنوریسم تیغه ای.بررسی شاخص تغییرات هیستوژاتولوژی در آبشش ماهی بیاح در هر ایستگاهنشان داد میزان این شاخص در بافت آبشش در ایستگاه پتروشیمی به طور معنی داری از سایر ایستگاه ها بیشتر است (pمی باشد. کمترین مقدار این شاخص نیز در خور زنگی مشاهده شد. نتایج اینتحقیق نشان داد که بررسی تغییرات آسیب شناسی، ابزار مناسبی جهت ارزیابی اثرآلاینده های محیطی خورموسی بر آبزیان این خور می باشند.

لینک کمکی