دانلود فایل های word مقاله بررسي فلورمخمري واژن دستگاه تناسلي گاو هولشتاين فريژن در دوران مختلف باروري در شهرستان قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي فلورمخمري واژن دستگاه تناسلي گاو هولشتاين فريژن در دوران مختلف باروري در شهرستان قم :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :6

در بین قارچها کاندیداها که از دسته قارچهای مخمری به حساب می آیند دردستگاه تناسلی حیوان سبب عفونت می گردند . واژینی ت کاندیدائی یکی ازعوارض ناشی از قارچ کاندیداست که باعث عدم جفتگیری و عدم آبستنی وسقط جنین در گاوها می شود . به همین دلِیل تعیین میزان شیوع کاندیدا درقسمتهای خلفی دستگاه تناسلی گاو شامل ولوا , وستیبول و واژن حیوان درمشخص کردن حیوانات در معرض خطر از نظر ع فونتهای کاندیدائی و سقطجنین ناشی از آن می تواند حائز اهمیت باشد . بدین منظور تعداد 362 رأس گاوکه در دوران متفاوت باروری شامل دوره فحلی , آبستنی و غیر آبستنی بوده اندمورد بررسی قرار گرفتند . روش بررسی براساس نمونه برداری بوسیله سواپاستریل از قسمتهای ولوا , وستیبول و واژن حیوان و کشت آنها در محیطسابورودکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل استوار بوده است . در بین 362 رأس21 درصد دارای کشت مخمری بودند / گاو مورد بررسی تعداد 77 مورد برابر 266 درصد مربوط به قارچ کاندیدا و 26 مورد / و از این موارد 51 مورد برابر 132 مربوط به سایر مخمرها گزارش می گردد . بیشترین موارد آلودگی در / برابر 967/ 30 درصد بوده است . 52 رأس گاو برابر 5 / دوران فحلی 16 مورد برابر 8درصد در گروه سنی بالاتر از 5 سال قرار داشت ند. بر اساس مطالعه حاضر،- عوامل مثبتی ک ه نقش مهمی را در واژینیت کاندید ائی بازی می کنن،ش امل: 1سن:گاوهائی که از لحاظ سنی در گروه سنی بالا قرار می گیرندشانس ابتلابیشتری دارند . 2- وضعیت سلامت فیزیکی حیوان : گاوهائی که از لحاظ فیزیکیوضعیت مطلوبی دارند دارای درصد کمتری از آلودگی هستند . 3- استفاده ازآنتی بیوتیکها :به علت تغییر فلور طبیعی واژن باعث ر شد غیر طبیعی این قارچهامی شوند .همچنین بین آلودگی قارچی کاندید ا، مخمر و مسایل غیر بارداری یکرابطه ای وجود دارد .در برخی موارد مطالعه در مورد نقش کاندیدا می تواند درآزمایشگاه انجام شود و در صورتی که نتیجه مثبت بود استفاده از داروهای ضدقارچی توصیه می شود.به دنبال درمان وضعیت آبستنی می تواند ارزیابی گردد

لینک کمکی