دانلود فایل های word مقاله تعيين طول دوره آبستني و برخي عوامل موثر بر آن در ماديانهاي عرب ايراني منطقه تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تعيين طول دوره آبستني و برخي عوامل موثر بر آن در ماديانهاي عرب ايراني منطقه تبريز :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :10

این تحقیق روی 11 رأس مادیان نژاد عرب ایرانی در طی 5 سال 1384-1380 در منطقه تبریز صورت گرفته است. با استفاده از فرم مطالعه تهیه شده (شامل نژاد، جنس و سن، تاریخ دقیق آخرین کشش وزایمان و ...) کلاً 23 مورد سابقه کره زایی مستند بدست آمد. طول متوسط آبستنی مادیانهای عرب این منطقه 13/6 ± 31/43 با دامنه تغییرات ما بین 307 تا 361 روز تعیین گردید. همچنین افزایش طول آبستنی با افزایش سن مادیان با شدت همبستگی متوسط تا ضعیف و مستقیم بدست آمد (P<0.05).ارتباط بین جنسیت جنین و دفعات زایش با طول آبستنی در این تحقیق معنی دار نبود. کاهش طول آبستنیدر فصل تابستان نسبت به فصل بهار معنی دار بود و همچنین از بینزایش های ثبت شده در ماههای مختلف، افزایش فاحش طول آبستنیبمدت 15 روز در ماه اردیبهشت نسبت به ماه قبل از آن معنی دار بود (P<0.05).

لینک کمکی