دانلود فایل های word مقاله رو شهايي نوين در هماهن گسازي نيروگا ههاي برقابي با محي طزيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله رو شهايي نوين در هماهن گسازي نيروگا ههاي برقابي با محي طزيست :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

چکیدههیدروپ کیهای ناشی از قطع و وصل متناوب توربی نهای مولد برقابیاز کیسو باعث فرسایش بستر رودخانه، تولید رسوبات بیشتر و کاهشنفوذپذیری ساحل رودخانه می شود و از سوی دیگر نظم و فرکانس حرارتیبالای این هیدروپ کیها اثرات خطرناک و فاجعه باری بر محیط زیسترودخان هها می گذارد. چنانچه جریان طبیعی رودخانه تغ ییرات کمی داشتهباشد، محیط زیست متحمل آسیب چندانی نشده و شاید بتوان گفت اینحالت برای محیط زیست بهترین حالت است. لذا بازسازی زیستگاه و تلاشبرای تضعیف هیدروپ کی مولدهای برقابی که به رودخانه می رسند اقدامیمؤثر در جهت حفظ زیستگاه خواهد بود. با تر یکب تکن کیهای مختلفو اقدامات عملی مانند حفظ مخازن یا کاهش نوسانات توربین این کارامکان پذیر خواهد بود. برای کاهش نوسانات توربین، با آنالیز خصوصیاتچندین نوع توربین، مشخص شده است که ظرفیت حمل توربی نهایمتعامد منوط است به داشتن عریض ترین بازه. این نوع توربین با دو و حتیسه توربین با ظرفیت های مختلف برابری میک‌ند و م یتواند برای هر دبیدر هر فصلی به کار رود. در این مطالعه اقدامات صورت گرفته در جهت

لینک کمکی