دانلود فایل های word مقاله مدل تصميم‌گيري چندشاخصه‌فازي جهت ارزيابي عملکرد کارکنان ادارات محيط‌زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مدل تصميم‌گيري چندشاخصه‌فازي جهت ارزيابي عملکرد کارکنان ادارات محيط‌زيست :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که به‌وسیله‌ی آن کار کارکنان در فواصل معین و به‌طور رسمی موردبررسی و سنجش قرار می‌گیرد. شناخت کارکنان شاخص و اعطای پاداش به آن‌ها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد کارکنان، ازجمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و شاخص‌های ارزیابی کارکنان ادارات محیط‌زیست با رویکرد کارت‌ارزیابی‎متوازن، وزن‌دهی به آن‌ها با تکنیک فرآیند تحلیل‌شبکه‌ای‌فازی آن‌گاه رتبه‌بندی ادارات با تکنیک‌تاپسیس‌فازی می‌باشد. جامعه‌آماری پژوهش حاضر را 500 نفر از کارشناسان ارشد و مدیران ادارات محیط‌زیست استان‌های: البرز، تهران، اصفهان تشکیل می‌دهند. میزان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 217نفر تعیین شد. ابتدا شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران ادارات محیط‌زیست در چهار بُعد: مالی، ذینفعان، فرآیندهای‌داخلی و رشدویادگیری، از ادبیات موضوع و نظر خبرگان شناسایی، سپس با استفاده از تکنیک فرآیندتحلیل‌شبکه‌ای ابعاد و شاخص‌ها وزن‌دهی و میزان اهمیت هر یک مشخص، سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس سه اداره ازنظر عملکرد کارشناسان و مدیران موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از وزن دهی ابعاد ارزیابی عملکرد کارکنان محیط‌زیست با تکنیک تحلیل شبکه‌ای نشان می‌دهد که بعد ذینفعان، رتبه اول و ابعاد: مالی، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد رتبه‌های دوم تا چهارم را ازنظر اهمیت کسب نمودند. در پایان نیز با توجه عملکرد هر اداره با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پیشنهاد‌هایی جهت بهبود عملکرد ادارات محیط‌زیست ارایه گردیده است.

لینک کمکی