دانلود فایل های word مقاله بررسي وضعيت پارک هاي شهري درجهت حفظ محيط زيست وارايه راهکارهاي مديريتي مناسب (مطالعه موردي : پارک هاي منطقه7 شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي وضعيت پارک هاي شهري درجهت حفظ محيط زيست وارايه راهکارهاي مديريتي مناسب (مطالعه موردي : پارک هاي منطقه7 شهر تهران) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :22

بررسی وضعیت پارک های شهری تهران درجهت حفظ محیط زیست است.1- مدیریت در پارک ‌های شهری منجر به ارتقای شاخص های محیط‏زیستی می‏شود. 2- اعمال مدیریت مناسب، حفاظت محیط‏زیست پارک‏های شهری را به همراه دارد. 3- مدیریت مناسب به کاهش ضایعات محیط‏زیستی در پارک‏های شهری منجر می‏شود. جامعه آماری این پژوهش52 پارک موجود در شهرداری منطقه هفت تهران که در بردارنده کلیه کارشناسان، مدیران و پرسنل معاونت امورشهری و فضای سبز هستند، که به طور کلی 123 نفر حجم کل جامعه آماری است. نمونه آماری پژوهش 93 نفر از مجموع کارشناسان، مدیران و پرسنل معاونت امور شهری و فضای سبز هستند و نمونه پارک ها به صورت تصادفی از 5 ناحیه مورد بررسی در منطقه 7 به طور تصادفی10 پارک به عنوان نمونه انتخاب کرده ایم. روش تجزیه وتحلیل داده ها دارای دو بخش آمار توصیفی واستنباطی است که ازطریق نرم افزارSPSS [1] انجام شده است. که آزمون های ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده در این تحقیق بوده است. یافته‏های این پژوهش نشان می دهد که؛ که بیشترین همبستگی از میان متغیرها را به ترتیب 1- اعمال مدیریت مناسب، حفاظت محیط زیست پارک های شهری را به همراه دارد. 2- مدیریت مناسب به کاهش ضایعات زیست محیطی در پارک های شهری منجر می‌شود. 3- مدیریت در پارک های شهری منجر به ارتقای شاخص های محیط‏زیستی می شود. 3- Sciences Statistical Package for the Social

لینک کمکی