دانلود فایل های word مقاله اخلاق و فلسفه محيط زيست و ضرورت توجه به نقش آن در جهان امروز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله اخلاق و فلسفه محيط زيست و ضرورت توجه به نقش آن در جهان امروز :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :12

یکی از مسائلی که در سا لهای اخیر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفتهاست این است که علیرغم صرف هزین ههای کلان برای پروژ ههای عظیممحیط زیستی نتایج چندان رضایت بخشی حاصل نم یشود. این موضوعمتفکران را به این فکر رهنمون کرد که حل مسائل محیط زیستی جدای ازامور فنی نیازمند رویکرد جدیدی شامل رویکردهای جامعه شناختی، اخلاقی،فلسفی و .... م یباشد. اخلاق زیس تمحیطی شاخه جدیدی از مبحث اخلاقفلسفی است و در خصوص روابط اخلاقی بین انسا نها و دنیای پیرامونآنها بحث میک‌ند. هدف این مقاله، آشنا کردن متخصصان محیط زیستبا دیدگا ههای مختلف اخلاق و فلسفه محی طزیست در جهان امروز است.ضمن شرح مختصری از مکاتب مختلف اخلاقی به بیان مکاتب اخلاقیزیست محیطی مانند مکتب انسان مدارانه و خداباورانه پرداخته م یشود. دراین میان لازم است متفکران کشور ما نیز با توجه به پیشین ههای مذهبیو فرهنگی دیدگاه های اخلاقی و فلسفی خود را در خصوص محیط زیستارائه دهند تا پروژ ههای مهندسی و محی طزیستی در عرصه عمل به نتیجهبهتری نائل شود. با توجه به ضرورت آشنایی مهندسان با مبانی اخلاقی وفلسفه زیست محیطی در دنیای امروز، در ادامه این مقاله به نقش کدهایاخلاقی مهندسی پرداخته شده است.

لینک کمکی