دانلود فایل های word مقاله دين، اخلاق و محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله دين، اخلاق و محيط زيست :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :26

امروزه، وخامت بحران‏های محیط‏زیستی تا حدی است که حیات انسان و سایر موجودات بر کره خاکی را به مخاطره انداخته است. از این رو تبیین اخلاق محیط‏زیستی براساس مفهوم خداباوری می‏تواند رهیافت فراگیرتری نسبت به، تعامل انسان با محیط‏زیست طبیعی فراهم آورد. در قرآن آیات زیادی (آیه 185سوره اعراف، آیه 101 انعام، آیه 54 سوره اعراف، آیه 4 سوره سجده و آیه 45 سوره نور) وجود دارد که در آن‏ها خداوند تنها خالق هستی معرفی شده است. به این ترتیب، مفهوم یگانگی انسان و طبیعت، که برای حفاظت محیط‏زیست ضروری دانسته می شود، در چارچوبی جامع‏تر ترسیم می‏گردد. داده‏های پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایش و تکنیک پرسشنامه، از نمونه‏ای با حجم 400 نفر، از شهروندان شهر اهواز با روش نمونه‏گیری طبقه‏ای و تصادفی انجام گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها، از آمار توصیفی و تحلیل‏های آماری نظیر ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط بین متغیرها بررسی می‏گردد. در این پژوهش نتایج حاصله نشان داد كه؛ رابطه مستقیم و معناداری بین متغیرهای احساس مسئولیت، اخق محیط‏زیستی و احیای ارزش‏های دینی و متغیر حفظ محیط‏زیست وجود دارد. بررسی تطبیقی مبانی اسلام و جهان غرب در اخلاق محیط‏زیست نشانگر آن است که اسلام به دلیل گون نگرش به جهان هستی، از مبانی و اصول مستحکم‏تری برای هدایت فکری عامل انسانی برخوردار است.

لینک کمکی