دانلود فایل های word مقاله ارتقاي سلامت جسمي رواني شهروندان با طراحي محيط و منظر شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارتقاي سلامت جسمي رواني شهروندان با طراحي محيط و منظر شهري :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :13

بحران سلامت و عدم ایمنی محیطی در ابعاد جسمی و روانی، فضاهایشهری ومسکونی معاصر را تهدید م یکند. فقدان ایمنی شهرونداندر مقابل تصادفات، عدم امنیت در فضاهای شهری و سکونتی، انزو ا،افسردگی و گسست اجتماعی در محلات شهری و نیز وابستگی مفرطشهروندان به اتومبیل و ک متحرکی در اقشار مختلف از بیمار یهای مزمنشهری و محیطی هستند. در چنین شرایطی اتخاذ رو کیر دهای نوینبرنامه ریزی و طراحی محیط برای ارتقای سلامت محیطی شهروندانضروری است. طراحی فضاهای باز و محلات شهری متناسب با آسایشو سلامت شهروندان کیی از اهداف طراحی شهری پایدار به شمار م یرودکه در سا لهای اخیر- به ویژه در کشورهای توسعهی‌افته گسترش زیادیداشته و ارائه راهنماها و معیارهای طراحی برای آسایش، سلامت و ایمنیشهروندان از نتایج چنین رو کیردی بوده است. فرضیه این نوشتار آن استکه رو کیرد طراحی محلات شهری پایدار از طریق طراحی و ارتقای کیفیتفضاهای شهری و نواحی مسکونی م یتواند به ارتقای سلامت عمومیشهروندان منجر شود. بر این اساس طراحی فضاهای باز و سبز محل ی،برنامه ریزی فضاهای شهری پیاد ه، ایجاد محلات متراکم با کاربر یهایمختلط مسکونی و تجاری و اداری، اجرای طر حهای شهری میا نافزا درفضاهای باز و ب لااستفاد ه، افزایش دسترسی فیز کیی و بصری ساکنان بهطبیعت از طریق طراحی طبیع تگر ا، ایجاد فرص تهای فرهنگی اجتماعیو تجاری تفریحی در محله ، کاهش وابستگی زندگی شهری به اتومبیلاز طریق تجهیز محلات به خدمات عمومی نظیر مدارس محله ا ی، توسعهشبکه حمل و نقل بین محلی و ارتقای کیفیت فضاهای جمعی در مراکزمحلی متناسب با گرو ههای جمعیتی استفاده کننده از راهبردهای پایدار برایارتقای سلامت و ایمنی عمومی در محیط شهری شناخته شده است. بدیهیاست که افزایش کارایی محیط و منظر شهری و استفاده بیشتر شهرونداننیز به ترویج و گسترش فعالیت فیز کیی و حمل نقل غی رموتوری نیز کمکخواهد کرد.

لینک کمکی