دانلود فایل های word مقاله تبديـل گازهـاي سـمي اگـزوز خودروي دوگانه سـوز سـمند به گازهاي بي ضرر، به وسيله مبدل کاتاليستي با ساختار پروسکايت La (Pd,Co, Ce, Fe, Mn) O3ومقايسهآن با مبدل هاي کاتاليستي وارداتي ايران خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تبديـل گازهـاي سـمي اگـزوز خودروي دوگانه سـوز سـمند به گازهاي بي ضرر، به وسيله مبدل کاتاليستي با ساختار پروسکايت La (Pd,Co, Ce, Fe, Mn) O3ومقايسهآن با مبدل هاي کاتاليستي وارداتي ايران خودرو :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :13

تحقیق حاضر به تولید پروتوتایپ مبدل کاتالیســتی برای خودروهای دوگانهســوز ســمند می پردازد. در این پــروژه با حذف فلزات گــران بهای پلاتین ورودیــم و تنها با اســتفاده از 2/64گرم پالادیم، مبدل کاتالیســتی با پروســهســاخت دستیابی به ســاختار پروســکایت ،ABO3برای خودرو دوگانه سوزســمند تهیه گردید. پس از ســاخت نمونه های اولیه در آزمایشــگاه شرکتطراحی مهندســی و تهیه قطعات ایران خودرو )ســاپکو( و انجام تست هایمیــزان آلایندگی ) ،(AVLبا مقایســه نتایج تســت آلایندگی مبدل هایکاتالیســتی ساخته شده و مبدل های وارداتی همراه با فلزات گران بها توسطشرکت ایران خودرو، درصد آلایندگی بسیار کمتری در میزان NOx ، HCو COدر حالت گاز ســوز در نتایج حاصل از اســتفاده از کاتالیســت ســاختهشــده، مشــاهده گردید. ولیکن درصد آلایندگی در حالت بنزین ســوز بهبودزیادی نداشت. جهت بررسی ریز ساختاری، در ابتدا نمونه مونولیت )پایه مبدلکاتالیســتی جهت پوشش مواد( وارداتی جهت انجام آزمایشات تصویر برداریSEMبرای بررسی شکل، توزیع و اندازه ی تخلخل ها همچنین آزمایش هایBETبرای اندازه گیری ســطح ویژه، XRFجهت بررســی ترکیبات موجودو XRDبرای بررســی فازهای موجود، فرســتاده شــد. نمونــه نهایی مبدلکاتالیســتی ساخته شده نیزجهت بررسی ریز ســاختاری فرستاده شد. تصاویرSEMجهت بررسی شکل، توزیع و اندازه تخلخل ها و ذرات و نتایج LINESCANو MAPنیز جهت بررســی میزان نفوذ ذرات از بدنه به پوشش وبلعکس، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت

لینک کمکی