دانلود فایل های word مقاله بررسي فشارهاي ناشي از برخورد جت‌هاي ريزشي به بستر حوضچه استغراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي فشارهاي ناشي از برخورد جت‌هاي ريزشي به بستر حوضچه استغراق :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

حوضچه‌های استغراق به‌منظور استهلاک انرژی اضافی در پایین‌دست سرریزهای ریزشی سدها ساخته می‌شود. سرعت جریان در اثر برخورد جت آب به بستر حوضچه به فشار دینامیکی تبدیل می‌شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی فشار ناشی از برخورد یک جت قائم به بستر حوضچه استغراق می‌باشد. از این‌رو، آزمایش‌ها برای چهار دبی مختلف (متناسب با قطر نازل بین 6 تا 5/27 لیتر بر ثانیه متغیر بوده) در سه قطر نازل متفاوت 3/4، 2/5 و 2/8 سانتی‌متر برای چهار ارتفاع ریزش 37، 60، 90 و 120 سانتی‌متر انجام شده است. همچنین آزمایش‌ها برای سطوح صاف و زبر در شرایط هیدرولیکی یکسان انجام و نتایج آن‌هابا یکدیگر مقایسه شده است. مقادیر فشار دینامیکی توسط یک ترانسدیوسر فشار اندازه‌گیری شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که افزایش قطر نازل جت موجب کاهش ضریب فشار دینامیکی می‌شود. همچنین نتایج نشان‌دهنده یک افزایش در مقدار فشار دینامیکی به دلیل وجود زبری در صفحه برخورد است. بعلاوه، تغییرات عدد فرود جت جریان و ارتفاع ریزش تأثیر بسزایی بر روی فشار دینامیکی دارد. مقدار بیشینه فشار دینامیکی در مرکز صفحه تماس بوده و با دور شده از مرکز صفحه، مقدار آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

لینک کمکی