دانلود فایل های word مقاله مدل معادلات ساختاري مولفه هاي سبک زندگي مؤثر بر هويت اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مدل معادلات ساختاري مولفه هاي سبک زندگي مؤثر بر هويت اجتماعي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

مقاله حاضر با هدف،شناخت میزان رابطه مولفه های سبک زندگی با هویت اجتماعی و دستیابی به الگوی نظری تحلیلی می باشد که با استفاده از دیدگاه پیر بوردیو و هنری تاجفل مورد بررسی قرار گرفته است و با طرح این پرسشها که شاخصهای سبک زندگی به چه میزان بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی موثر است؟ ضریب تاثیر کدام یک از عوامل و شاخص‌ها بیشتر است؟تا چه اندازه مدل نظری پژوهشگر ساخته با واقعیت تجربی همسویی دارد؟،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.روش تحقیق این پژوهش،پیمایشی و ابزار سنجش،پرسشنامه پنج گزینه ای مبتنی بر مقیاس لیکرت است.اعتبار محتوایی ابزار سنجش با توجه بهCVR بدست آمده برای هویت اجتماعی 81/0 و برای سبک زندگی82/0 است وسنجش روایی سازه ای با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و آماره KMO برابر 88/0 بدست آمده که در سطح بالایی بوده و نشان ازهمبستگی گویه های مقیاس است.در بحث پایایی ابزار سنجش،گویه های منتخب در دو بررسی مقدماتی و نهایی مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج حاصل نشان می دهد مقیاسهای بکار رفته از قابلیت اعتماد قابل قبولی برخوردارند.بطوریکه ضرایب همبستگی در بررسی نهایی افزایش را نشان می دهد و آلفای مقیاسها در بررسی مقدماتی88/0و در بررسی نهایی برابر با 89/0 که هر دو در حد بالایی است.نمونه مورد مطالعه 897 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای و شیوه طبقه بندی شده متناسب با حجم انتخاب شده اند.برای انجام مباحث مدلسازی از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج این پژوهش در بخش توصیف نشان داد هر دو متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی حکایت از وضعیت مطلوب و نرمال این متغیر در دانشگاه آزاد اسلامی است.همچنین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در مقام قیاس با سایر دانشجویان مورد مطالعه از میانگین بیشتری در زمینه هویت اجتماعی برخوردارند.در بخش تبیین و مدلسازی نتایج بر وجود یک الگوی رابطه معنی داری و مستقیم بین شاخصهای متغیر های مستقل سبک زندگی با متغیر وابسته هویت اجتماعی حکایت دارد.همچنین نتایج الگوسازی معادلات ساختاری حکایت از استخراج سه مدل از مدل نظری تحقیق است. با توجه به شاخصهای الگو سازی می توان استدلال کرد که مدلهای ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده و انطباق مطلوبی بین مدل ساختاری شده با داده‌های تجربی فراهم گردیده است.جزئیات بیشتر در این مقاله اشاره شده است.

لینک کمکی