دانلود فایل های word مقاله روش هاي افزايش منزلت اجتماعي سربازان از ديدگاه مردم شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله روش هاي افزايش منزلت اجتماعي سربازان از ديدگاه مردم شهر تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

افزایش منزلت اجتماعی سربازان یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر خدمت داوطلبانه سربازی توسط جوانان و بهره­وری بالای این دوران در افزایش توانمندی نظامی و دفاعی جوانان برای حفظ و حراست از امنیت کشور است. این مقاله با هدف بررسی نظرات مردم درخصوص منزلت اجتماعی سربازان و عوامل تأثیرگذار بر افزایش آن با یک سوال اصلی و پنج سوال فرعی تدوین شد.این تحقیق به روش پیمایشی با حجم نمونه 384 خانوار تهرانی که از طریق فرمول کوکران از حجم 7872280 نفری جامعه آماری خانوارهای تهرانی بدست آمد و به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای انجام گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که 17% پاسخگویان منزلت اجتماعی سربازان را در حال حاضر بالا و 47% آن درحد متوسط و 35% این منزلت را پایین ارزیابی کرده­اند. از بین عوامل اجتماعی، فرهنگی، زیستی و نظامی مطرح شده در تحقیق، پاسخگویان نقش عوامل اجتماعی را دررتبه اول، عوامل زیستی را در رتبه دوم، فرهنگی را سوم و نظامی را در رتبه چهارم اهمیت در افزایش منزلت اجتماعی سربازان ارزیابی کردند.

لینک کمکی