دانلود فایل های word مقاله نقش توسعه برنامه هاي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه پيام نور بر نشاط اجتماعي دانشجويان در سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله نقش توسعه برنامه هاي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه پيام نور بر نشاط اجتماعي دانشجويان در سال 1395 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

نشاط (شاد کامی) یکی از خلقیات اساسی در زندگی فرد است و نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و اجتماعی او بازی می‌کند. نشاط عبارت از چگونگی داوری فرد درباره نحوه گذران زندگی است، این نوع داوری فرد درباره نحوه گذران زندگی است. این نوع داوری متأثر از ادراکات شخصی فرد و تجربه احساسات و عواطف مثبت است که بر سبک تبیین، قضاوت و تصمیم‌گیری او اثر می‌گذارد که در این تحقیق که به روش پیمایش با ابزار پرسشنامه صورت گرفت، تأثیر متغیرهای مستقل جنسیت، تأهل، سن، توسعه فرهنگی ـ اجتماعی پیام نور اردبیل، پایگاه اجتماعی بر متغیر وابسته نشاط اجتماعی در جامعه دانشجویان بررسی شد و در این میان سن، جنسیت، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، عملکرد فرهنگی، عملکرد اجتماعی از شدت رابطه مستقیم بالایی با نشاط اجتماعی دانشجویان داشت. هم‌چنین تأهل نیز دارای عدم رابطه معنی‌دار با متغیر نشاط اجتماعی دانشجویان داشت و با توجه به آزمون رگرسیون ضریب تعیین رگرسیون برابر 344/0=R2 می‌باشد، یعنی می‌توان با میزان 344/0 به پیش‌بینی و همچنین تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پرداخت.

لینک کمکی