دانلود فایل های word مقاله ارزيابي تاثير عملکرد اعضاي هيئت علمي بر ارتقاي مولفه‌هاي توسعه اجتماعي (از ديدگاه دانشجويان دکتري واحد علوم و تحقيقات)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارزيابي تاثير عملکرد اعضاي هيئت علمي بر ارتقاي مولفه‌هاي توسعه اجتماعي (از ديدگاه دانشجويان دکتري واحد علوم و تحقيقات) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

آموزش عالی از جهات مختلفی در تمامی ابعاد توسعه نقش اساسی دارد. دانشجویان، اعضای هیئت علمی و تولیدات علمی دانشگاه هر یک به نحوی در توسعه کشورها نقش دارند. نقش اعضای هیئت‌علمی در توسعه اجتماعی موضوع این پژوهش هست. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی هست که به روش پیمایشی اجرا شده است. برای اجرای پژوهش با استناد به منابع علمی موجود به استخراج مؤلفه‌های عینی توسعه اجتماعی برای ارزیابی کمی داده‌ها اقدام شد و مؤلفه‌های مورد ارزیابی پژوهش مشخص گردید. ابزار جمع‌آوری این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته‌ای با 43 گویه است که با استناد به نتایج پژوهش بررسی و شناسایی شاخص‌های کاربردی توسعه اجتماعی (با استفاده از تکنیک دلفی) آزاد ارمکی و همکاران (آزاد ارمکی، مبارکی و شهبازی 1391، 19) سئوالات پرسش نامه طراحی و تدوین گردید. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از کلیه 7250 نفر دانشجوی مقطع دکتری واحد علوم و تحقیقات است که با استفاده جدول نمونه گیری گرجسی مورگان، 367 نفر برآورد نمونه گردید. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که اعضای هیئت علمی در همبستگی و وفاق اجتماعی، در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، در افزایش سطح امنیت امنیت اجتماعی، در ترویج و اخلاق توسعه اجتماعی و بطور کلی در توسعه اجتماعی جامعه نقش مثبت و معنی داری دارند و در این زمینه اختلاف دیدگاهی از نظر سن، جنسیت و عضو هیئت علمی بودن یا نبودن پاسخگویان وجود ندارد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که اعضای هیئت علمی در ابعاد مختلف توسعه اجتماعی از دید کمی و کیفی نقش دارند و برای برنامه‌ریزی‌ توسعه اجتماعی کشور نباید از نقش مهم این بخش از جامعه غافل بود و پتانسیل موجود در روند توسعه جامعه بهره برداری کرد.

لینک کمکی