دانلود فایل های word مقاله راهبردهاي ارتقاء و توسعه شاخص‌هاي عدالت اجتماعي در بنگاه‌هاي اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله راهبردهاي ارتقاء و توسعه شاخص‌هاي عدالت اجتماعي در بنگاه‌هاي اقتصادي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :32

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت شاخص‌های عدالت در بنگاه‌های اقتصادی برای ارائه راهبردهای ارتقاء عدالت است. به طور کلی در این مطالعه وجوه عدالت اجتماعی با رویکردهایی که به تبیین موضوع پرداخته اند مانند، برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفت و همچنین به رویکردهای سیاستگذاری و حوزه‌های آن اعم از حوزه‌های سلامت، آموزش، اقتصاد، امنیت اجتماعی، خدمات رفاهی و مسکن، که مشخصا در زمره سیاستگذاری اجتماعی – اقتصادی قرار می گیرند، پرداخته شد. از آنجا که این تحقیق در راستای چشم انداز اکثر بنگاه‌های اقتصادی «ارائه خدمات مطلوب به کارکنان و ارتقای سطح رفاه کارکنان و خانواده‌ها» سعی در شناخت وضعیت شاخص‌های عدالت و راهبردهای ارتقاء شاخص‌های عدالت است، در وهله اول یک مطالعه اکتشافی است که سعی در شناخت وضعیت شاخص‌های عدالت در بنیاد بنگاه‌های اقتصادی دارد و در وهله دوم یک مطالعه کاربردی است که ضمن شناخت وضعیت شاخص‌های عدالت، با نتایج بدست آمده می توان راهبردهای ارتقای شاخص‌های عدالت را مشخص نمود. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری داده‌ها و اطلاعات پرسشنامه ساخت یافته و جعیت آماری اعضای تعاونی بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات در دو بخش توصیفی و تحلیلی با توجه به آمار توصیفی و استباطی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان داد میزان رضایتمندی و به عبارت بهتر میزان تحقق برابری و عدالت در بنگاه‌های اقتصادی در حد متوسط است.

لینک کمکی