دانلود فایل های word مقاله عدم قطعيت در مکانيابي نيروگاههاي آبي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تئوري هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي نيروگاه تلمبه ذخيره اي زايند هرود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله عدم قطعيت در مکانيابي نيروگاههاي آبي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تئوري هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي نيروگاه تلمبه ذخيره اي زايند هرود) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :17

توسعه انرژی برقابی با توجه به تجدیدپذیر بودن، عدم مصرف سوختهای فسیلی و حفاظت محیط زیستنسبت به انواع دیگر نیروگاهها، ارجحیت دارد. این نوع نیروگاهها با توجه به زمان کم ورود انرژی تولیدی بهمدار، در ساعات پیک مصرف بکار گرفته می شوند. از جمله این نیروگاه ها، نیروگاه تلمبه ذخیره ای می باشد،که امروزه توسعه آنها بیشتر مد نظر قرار گرفته است. در مکانیابی این نیروگاهها عوامل متعددی با درجاتاهمیت متفاوت تاثیرگذار می باشند که با تجزیه و تحلیل عوامل موثر، مکانهای مناسب جهت توسعه و احداث آنهاشناسایی می شوند. در روشهای جدید مکانیابی، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و تئوری های تصمیم گیریو مدلهای تصمیم گیری چند (Geographical Information System - GIS) نظیر سیستم اطلاعات جغرافیایینظیر مدل وزن دهی جمعی ساده و (Spatial Multiple Criteria Decision Making - SMCDM) معیاره مکانیمدل میانگین وزنی مرتب، مدنظر قرار گرفته و جایگزین روشهای سنتی شده است. از مسائل مطرح در اطمینان ازنتایج حاصل از بکارگیری این مدلها در مطالعات مکانیابی نیروگاههای تلمبه ذخیره ای، عدم قطعیت های موجوددر انتخاب محدوده معیارها، میزان درجه اهمیت هرمعیار در انتخاب گزینه، میزان ریسک پذیری/ریسک گریزیتصمیم گیران و توابع استاندارد سازی نقشه های معیار می باشند که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.در انجام این مطالعات از مدل پشتیبان تصمیم گیری چند معیاره مکانیابی نیروگاههای تلمبه ذخیره ای مبتنی برکه از توان تحلیلی بسیار بالایی در تصمیم سازی برخوردار می باشد، استفاده می شود. نتایج بدست آمده GISنشان می دهند که رتبه بندی ارجحیت منطقه نسبت به وزن معیارها در هر دو روش وزن دهی جمعی ساده ومیانگین وزنی مرتب نسبتا پایدار است. تغییرات وزن معیارها و نوع توابع استاندارد سازی در نتایج حاصل ازمورد استفاده و میزان SMCDM مدل تاثیر قابل ملاحظه ای ندارند. حساسیت نتایج و خروجی ها به نوع مدلریسک پذیری تصمیم گیر نسبتا زیاد می باشد که نشان دهنده اهمیت دقت انتخاب مدل و میزان ریسکپذیری/ریسک گریزی تصمیم گیران در مدل مورد استفاده می باشد.

لینک کمکی