دانلود فایل های word مقاله کاربرد مدلسازي محيط ناپيوسته در شناخت ناپايداريهاي ساختاري در شيبهاي سنگي درزهدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله کاربرد مدلسازي محيط ناپيوسته در شناخت ناپايداريهاي ساختاري در شيبهاي سنگي درزهدار :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :16

تحلیل پایداری شیبهای سنگی با استفاده از تکنیکهای پیشرفته عددی، به شکل قابل توجهی طیسالهای اخیر توسعه یافته است. روش های معمول تحلیل پایداری شیبهای سنگی به مسائل سادهشامل هندسه و شرایط بارگذاری ساده محدود می شوند و به این سبب، بینش محدودی از مکانیزمشکست شیب فراهم می آورند. بسیاری از مسائل پایداری شیروانی ها با پیچیدگی هایی از قبیل هندسه،غیر ایزوتروپی بودن مصالح، رفتار غیر خطی، تنش های درجا و وجود چندین فرآیند مرکب ( از قبیلفشار منفذی، بارگذاری لرزهای و ...)، هم چنین وجود ناپیوستگی ها که فرآیند شکست را کنترل می کنند،مسئله انتشار گسیختگی و ... همراه هستند. در این مقاله، با مقایسه نتایج روشهای تعادل حدیاحتمالاتی و روش المان مجزا در تحلیل پایداری شیب سنگی مورد مطالعه، اهمیت توجه به محدودیتهاو قابلیتهای هر روش و مزایای استفاده توأم این روشها در تحلیل جامع یک شیب سنگی درزهدارنشان داده شده است.

لینک کمکی