دانلود فایل های word مقاله مقايسه ارزيابي پتانسيل روانگرايي با روشهاي آزمون مقاومت نفوذ مخروط (CPT) وسرعت موج برشي (Vs) براساس روابط تجربي در جنوب تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مقايسه ارزيابي پتانسيل روانگرايي با روشهاي آزمون مقاومت نفوذ مخروط (CPT) وسرعت موج برشي (Vs) براساس روابط تجربي در جنوب تهران :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :18

یکی از مسائل ژئوتکنیک لرزه ای در مقابل محققین، کارشناسان و مهندسین متخصص، وقوع پدیدهروانگرایی در خاک های دانه ای و مخلوط ماسه- لای اشباع غیر متراکم می باشد. مقاومت روانگرایی خاک ها رامی توان به روش های مختلف آزمایشگاهی و صحرایی تعیین نمود. در تحقیق حاضر، نتایج حاصل از دو روشبر اساس طرح ارائه شده توسط (CPT) صحرایی ارزیابی پتانسیل روانگرایی آزمون مقاومت نفوذ مخروطبا استفاده از طرح ارائه شده توسط اندروس و (VS) روبرتسون و راید ( 1998 ) و اندازه سرعت موج برشی( استوک ( 2004 )، با کاربرد روابط تجربی بین آنها مقایسه گردیده و با استفاده از روش ایواساکی ( 1982برای هردو روش مذکور محاسبه شده است. محدوده مورد مطالعه، قسمتی از (PL) شاخص وقوع روانگراییجنوب و جنوب شرقی تهران بوده و تعداد 67 حلقه گمانه تحلیل شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد کهارزیابی پتاسیل روانگرایی با استفاده از دو روش مذکور با استفاده از سه رابطه تجربی با فرض شرایطسمنتاسیون و غیرسمنتاسیون برای خاکها هماهنگی مناسب و تطابق کامل وجود ندارد. همچنین، شدت خطرCPT وقوع روانگرایی در محدوده مورد مطالعه براساس مقادیر شاخص پتانسیل روانگرایی با استفاده آزمون در مقایسه با روش Vs دارای مقدار کمتری م یباشد.

لینک کمکی