دانلود فایل های word مقاله شبيه سازي جريان آشفته دو بعدي در اطراف پايه پل با شکل دلخواه توسط ويرايش تحليلگر گالرکين حجم NASIR محدودآب کم عمق نرم افزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله شبيه سازي جريان آشفته دو بعدي در اطراف پايه پل با شکل دلخواه توسط ويرايش تحليلگر گالرکين حجم NASIR محدودآب کم عمق نرم افزار :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :22

برای شبیه سازی عددی جریان دو بعدی ویرایشی از نرم افزار NASIR مورد استفاده قرار گرفته است کهبه همراه مدل آشفتگی مناسب بکمک روش گالرکین حجم محدود حل مینماید. معادلات معادلات میانگین عمقی رامورد استفاده با بکارگیری روش گالرکین بر روی شبکهالمانهی خطی مثلثی قابل گسسته سازی می باشند. بااستفاده از شبکه بی ساختار مثلثی می توان محیط سیال اطراف اشکال هندسی نامنظم وپیچیده را به صورتشبکه المانهای مثلثی گسسته سازی نمود.در این کار مدلهای چسبندگی گردابه ای ثابت و شبیه سازی گردابهبرای مدلسازی آشفتگی جریان مورد آزمون قرار گرفته اند. برای جلوگیری از ورود خطای ناشی از بزرگمدلسازی هندسی و گسسته سازی مرزهای صلب تمهیدات عددی خاص منظور گردیده است. جهت صحت یابینتایج آزمایشگاهی جریان در یک کانال با گشودگی ناگهان بعنوان نیمه ای از تقارن جریان در پشت یک پایهچهار ضلعی مورد مقایسه قرار گرفته است. مدل تدوین یافته برای مدلسازی جریان اطراف اشکال متنوعی از پایهها مورد کاربرد قرار گرفت که نتایج آنها ارائه شده اند .

لینک کمکی