دانلود فایل های word مقاله تعيين تکنيک بهسازي بهينه ساختمانها در مقابل خرابي پيشرونده با روشهاي AHP و TOPSIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تعيين تکنيک بهسازي بهينه ساختمانها در مقابل خرابي پيشرونده با روشهاي AHP و TOPSIS :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :16

بهبودپایداری ساختمانهای آسیبپذیر در مقابل خرابی پیشرونده با هدف استمرار خدمت رسانی وحفظ سلامت نیروهای انسانی، توسط تکنیکهای بهسازی مختلفی قابل دستیابی است. با انتخاب تکنیکبهسازی بهینه، میزان خسارت به ساختمانهای موجود وتلفات احتمالی نیروی انسانی ناشی از آن رامیتوان با در نظرگیری ملاحظات فنی و اقتصادی کاهش داد. در این مقاله،روالی برای تعیین تکنیکبهینه بهسازی در مقابل خرابی پیشرونده توسط روشهای تصمیمگیری چند معیاره تحلیل سلسلهمراتبی و تاپسیس ارائه شده است. با کاربرد موردی روشهای توسعه داده شده، گزینه "افزودندیواربرشی" به عنوان مناسبترین گزینه بهسازی برای تیپی از ساختمانهای مهم بتنی در برابرخرابی پیشرونده تعیین شد

لینک کمکی