دانلود فایل های word مقاله مدلسازي عددي جريان و سيستم هوادهي در تخليه کننده تحتاني سد سفيدرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مدلسازي عددي جريان و سيستم هوادهي در تخليه کننده تحتاني سد سفيدرود :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

کاویتاسیون مهمترین مشکلی است که به سبب سرع تهای زیاد جریان در مجراهای تخلیهکنندهتحتانی سدها ممکن است رخ دهد. طراحان معمولاً از طریق هوادهی مناسب جریان از ایجاد کاویتاسیونجلوگیری می کنند. سد سفیدرود در شمال کشور سالهاست که به علت وجود سرعتهای در حدود 30 متربر ثانیه و ایجاد فشارهای منفی در نقاطی از تخلیه کننده های تحتانی خود، متحمل آسیبهای شدیدی شدهاست. در این تحقیق از طریق دینامیک سیالات محاسباتی در قالب روش حجم محدود بکار رفته در نرم-در حالت سه (VOF) افزار فلوئنت، مدلسازی جریان در این مجراها انجام شده است. از مدل حجم سیالبعدی شامل جریان دوفازی آب و هوا استفاده شده، که برای در نظر گرفتن آشفتگیهای جریان نیز مدلدر (Ramp) بکار گرفته شده است. برای رفع مشکل کاویتاسیون، از یک سیستم هو ادهی شامل پله k − εکف و دیواره مجرا با شیب مناسب و نیز تعبیه شیار هواده در دیواره استفاده شده که باعث فرستادنهوا به نزدیکی کف و دیوار هها خواهد شد. پارامترهای جریان از قبیل سرعت، فشار و شاخصکاویتاسیون بررسی شده است. برای تایید نتایج مدل، مقایسه ای با نتایج حاصل از مدل هیدرولیکیاجرا شده از تخلیهکننده تحتانی سد سفید رود در موسسه تحقیقات آب تهران انجام شدهاست

لینک کمکی