دانلود فایل های word مقاله تحليل اقتصادي تأثير سياست هاي مديريت تقاضا در طرح هاي توسعه منابع آب: مطالعه موردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تحليل اقتصادي تأثير سياست هاي مديريت تقاضا در طرح هاي توسعه منابع آب: مطالعه موردي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :16

از دیدگاه مدیریت پایدار منابع آب، هدف اصلی طرح های توسعه، استفاده کم هزینه تر و پایدارتر از اینمنابع است به صورتی که جهت فعالیت ها به سوی استفاده کارآمدتر از منابع آب موجود و افزایش تعادل بینمنابع و مصارف آب باشد. حوزه آبریز کارون و دز به دلیل ویژگ یهای منحصر به فرد خود از حیث منبع آبو تولید انرژی، همواره مورد توجه صاح بنظران بوده و جنب ههای گوناگون طر حهای توسعه منابع آب در اینحوزه به چالش کشیده شده است. در این مقاله ضمن شبی هسازی منابع و مصارف بلندمدت این حوزه بامنافع حاصل از به کارگیری سناریوهای مختلف مدیریت تقاضا که ،WEAP استفاده از مدل شبیه سازیمی تواند شامل تمهیداتی از قبیل افزایش راندمان آبیاری، تعیین الگوی کشت بهینه، کاهش ضایعات کشاورزیو فعالیت های آموزشی باشد، محاسبه و کمی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که در صورت عدمتوجه به سیاست های مدیریت تقاضا، تحقق تمامی نیازهای آبی منطقه در شرایط توسعه امکان پذیر نیست،در حالیکه با اهتمام ویژه به این امر، علاوه بر افزایش توان توسع های درون و برون حوزه ای و بالا رفتنشاخص های کیفیت آب، منافع مالی قابل توجهی نیز عاید کشور خواهد شد

لینک کمکی