دانلود فایل های word مقاله کنترل همزمان شتاب و تغييرمکان لرزه اي سازه هاي نامتقارن چند طبقه با استفاده از ميراگرهاي جرمي غير فعال (PMD)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله کنترل همزمان شتاب و تغييرمکان لرزه اي سازه هاي نامتقارن چند طبقه با استفاده از ميراگرهاي جرمي غير فعال (PMD) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :13

مطالعات اخیر نشان داده که میراگر جرمی غیرفعال می تواند پاسخ تغییرمکان حداکثر سازه های نامتقارن رابه طور مناسبی کاهش دهد. ولی در اکثر سازه ها کاهش همزمان شتاب و تغییرمکان دو لبه از اهمیت بالاییبرخوردار است. در این مقاله کنترل لرزه ای ساختمانهای نامتقارن یک، چهار و هشت طبقه با خصوصیاتمختلف پیچشی با استفاده از میراگر جرمی با مشخصات و موقعیتهای مختلف مورد مطاله قرار گرفت. کاهشحداکثر تغییرمکان و شتاب لبه سخت و نرم سازه به عنوان پارامتر پاسخ فرض گردید. نتایج نشان داد کهمیراگر جرمی در کنترل همزمان شتاب و تغییرمکان ساختمانهای چند طبقه موثر می باشد و کارایی آن با افزایشارتفاع سازه افزایش می یابد. برای سازه های سخت پیچشی، نصب میراگر در دو لبه نرم و سخت مناسبترینحالت می باشد.

لینک کمکی