دانلود فایل های word مقاله بهينه سازي طراحي دريچه شعاعي (Radial Gate) سدها به کمک نرم افزار 10.0 ANSYS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بهينه سازي طراحي دريچه شعاعي (Radial Gate) سدها به کمک نرم افزار 10.0 ANSYS :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :12

نیروهای مختلفی از جمله نیروهای ناشی از وزن ، زلزله ، باد ، امواج ، نیروهای هیدرواستاتیکی وهیدرودینامیکی برروی دریچه شعاعی سدها اثر می گذارند. محاسبه و تحلیل سازه دریچه شعاعی سدتحت تأثیر هر یک از نیروهای فوق مقوله مهم و با اهمیتی می باشد که در مقاومت و دوام سازه سد ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله و بعنوان مطالعه موردی، عکس العمل سازه دریچهشعاعی سد کرخه در برابر نیروهای هیدرو استاتیکی ، هیدرودینامیکی آب و امواج ، و ارتعاشات واردهبهینه سازی شده است . هدف از انجام آنالیز بهینه سازی , یافتن مناسبترین شکل برای سازه دریچه میباشد به طوریکه تابع هدف ( تابعی از سختی ، فرکانس طبیعی ، انرژی سازه و ...) مقدار کمینه یابیشینه نسبت به قیود اعمالی برآن اتخاذ کند. دراین روش ، توزیع ماده در جسم به عنوان پارامتر بهینهسازی مورد استفاده قرار گرفته است . مراحل تعیین خواص مواد و تهیه مدل اجزاء محدود انجام شده وتابع هدف نیز معین و متغیرهای حالت ( متغیر های وابسته قیدی ) انتخاب و مسأله حل گردیده است .می باشد . ابعاد سازه دریچه شعاعی سد First Order الگوریتم مورد استفاده در این تحقیق ، روشبا تعریف تابع هدف مناسب بهینه شده است. ANSYS کرخه توسط ماژول بهینه سازی نرم افزار 10.0میزان کاهش وزن سازه در رکورد هفتم بهینه گردیده است یعنی کمترین مقدار خود را دارا می باشد.1 درصد است. میزان کاهش ضریب اطمینان سازه / میزان کاهش وزن دریچه در این رکورد حدود 86 می / دریچه شعاعی در رکورد هفتم بهینه شده است و مقدار بهینه ضریب اطمینان دراین رکورد 45باشد.

لینک کمکی