دانلود فایل های word مقاله ساخت مدل تخصيص پويا و بلند مدت براي آب کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ساخت مدل تخصيص پويا و بلند مدت براي آب کشاورزي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :26

در این تحقیق با توجه به اهمیت تخصیص منابع آب در بحث مدیریت منابع آب، تغییر تقاضاهایآبی صنعت و کشاورزی در دوره زمانی فعلی در اثر بازخورد آب تخصیص داده شده به تقاضاها دردوره قبل و تاثیر قابل ملاحظه تقاضاهای آبی در تخصیص منابع آب، تخصیص بهینه و بلند مدت منابعآب به تقاضاهای آبی شرب، صنعت و کشاورزی صورت می پذیرد. بعبارت دیگر تخصیصها با توجه بهپویایی تقاضاهای آبی تعیین می گردند (تخصیص پویا). مساله با هدف بیشینه سازی درآمد خالصبخش صنعت از تولید صنعتی، درآمد خالص بخش کشاورزی از تولید کشاورزی، درآمد خالصتخصیص دهنده آب به بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی و اشتغال در بخشهای صنعت و کشاورزیحل م یگردد. البته در تابع هدف هزینه کمبود در تخصیص به نیاز زیس تمحیطی رودخانه نیز وارد شدهاست. در این تحقیق ذی نفعان به بخش کشاورزی، صنعت، شرب، تخصیص دهنده آب و محی طزیستتقسیم بندی شده است. مساله برای یک حوضه آبریز فرضی برای باز ههای زمانی سالانه و دوره زمانی30 سال حل گردیده است. مدل مقدار بهینه رشد سطح زیرکشت و تولید کشاورزی را بنحوی که آبمورد نیاز آن کاملا تخصیص داده شود با رعایت اولویت تخصیص به تقاضاهای شرب و صنعتمشخص م ینماید

لینک کمکی