دانلود فایل های word مقاله خواص فيزيکي و مکانيکي بتنهاي حاوي لاستيک خردشده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله خواص فيزيکي و مکانيکي بتنهاي حاوي لاستيک خردشده :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :16

تایر فرسوده ماشین ها ، به عنوان یک نوع زباله جامد مشکلات زیادی را از لحاظ زیست محیطیایجاد م یکند . جهت رفع این مشکل، استفاده از آن در بتن با توجه به خواص لاستیک واز طرفی ترد وشکننده بودن بتن مورد نظر قرار گرفته است. در این مقاله از لاستیک های خرد شده و دانه بندی شده،در سه بخش ریزدانه و درشت دانه و ترکیبی به عنوان جایگزین حجمی از سنگدانه های متناظر در طرحاختلاط بتن استفاده گردید. نمونه های استوانه ای به قطر 15 و ارتفاع 30 سانتی متر ساخته شده و تحتآزمایش فشاری تک محوری و ماوراء صوت قرار داده شدند. خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه های بتنیعمل آوری شده که حاوی خرده های لاستیک بودند، در مقایسه با نمونه های کنترلی، مورد بررسی وتحلیل قرار گرفت. نمونه های بتنی حاوی لاستیک نسبت به نمونه های کنترلی دارای چگالی کمتر و جذبصوت بیشتری بوده اند. همچنین نتایج حاکی از کاهش مقاومت بتن وکم شدن قابل توجه رفتار ترد وشکننده بتن در ازای جایگزینی ذرات لاستیک ب هجای بخشی از حجم سنگدان هها بوده است.

لینک کمکی