دانلود فایل های word مقاله تاثير دانه بندي مصالح اساس در زهکشي روسازي آسفالتي باند جنوبي فرودگاه بين المللي امام(ره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تاثير دانه بندي مصالح اساس در زهکشي روسازي آسفالتي باند جنوبي فرودگاه بين المللي امام(ره) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :13

باند جنوبی فرودگاه بین المللی امام که در فاصله 2600 متری از باند فعلی واقع شده است هم اکنوندر حال ساخت است. روسازی این باند از نوع انعطاف پذیر متشکل از لایه های اساس ، زیر اساس ورویه آسفالتی است. یکی از مسائل مهم، قابلیت زهکشی این روسازی است که در این خصوص مطالعاتکاملی انجام شده است. نتایج مطالعات و اقدامات صورت گرفته از قبیل حفر ترانشه شناسایی به طولتقریبی 5 کیلومتربا عمقی در حدود 10 متر و همچنین حفر چندین گمانه برای شناخت تاثیر قنوات درمنطقه مورد نظر که در قالب فاز دوم توسعه فرودگاه امام معرفی گردیده؛ حاکی از آن بود کهخوشبختانه در این ناحیه هیچ خطری عوامل پروازی فاز دوم را تهدید نمیکند. بهرحال بدلیل اهمیت فوقالعاده پروژه باید نسبت به کیفیت مصالح روسازی همچنان حساسیت داشته و ملاحظات مضاعف درکنترل موارد فنی و خصوصیات مصالح در امر زهکشی سطحی یا زیر سطحی به عمل آورد. در ایننوشتار سعی شده است تا با توجه به نتایج آزمایشهای فنی و مکانیک خاک انجام شده بر روی مصالحمنتخب اساس سنگدانه ای، تاثیر دانه بندی آن بر زهکشی زیر سطحی عوامل پروازی مورد مطالعه قرارگیرد. به همین منظور میزان آب ورودی به روسازی باند و تاکسیوی (باند خزش) که از طریق ترکهایاحتمالی در سطح روسازی به عمق های پایین تر نفوذ میکند تخمین زده شده و ظرفیت لایه اساس ( لایهزهکش) برای هدایت این مقدار آب به سیستم زهکشی زیرسطحی شامل لوله های مشبک پلی اتیلن ومصالح درشت دانه زهکش پیرامون آن که توسط پارچه گونه (ژئوتکستایل) احاطه شده است، محاسبهگردید. نتایج محاسبات حاکی از آن بود که اگر دانه بندی بر اساس دانه بندی نوع 4 ارائه شده در فصلسیزدهم نشریه 101 تحت عنوان مشخصات فنی و عمومی راه انتخاب شود روسازی عملکرد خوبی درتخلیه آب ورودی به سیستم در مدتی بسیار کوتاه، خواهد داشت. لازم به ذکر است که این عملکردمصالح لایه اساس در روسازی عوامل پروازی باند جنوبی فرودگاه بین (D ناشی از اهمیت اندازه ( 10المللی امام (ره) میباشد

لینک کمکی