دانلود فایل های word مقاله مدلسازي المان محدود رشد ترک چسبنده در محيط هاي متخلخل اشباع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مدلسازي المان محدود رشد ترک چسبنده در محيط هاي متخلخل اشباع :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

از آنجا که مواد تشکیل دهنده اجسام در بسیاری از مسایل مهندسی از جمله مواد متخلخل نظیر بتن،سنگ و خاک می باشد، لازم است که رفتار مکانیکی این مواد به صورت مناسب توصیف شده و سپسعملکرد این مواد در مسایل مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. برای بررسی رفتار مکانیکی مواد متخلخلباید یک محیط چند فازی را در نظر گرفت و معادلات دیفرانسیل مربوط به فازهای جامد و سیال را بهبا یکدیگر حل نمود. وقتی که ناپیوستگیهایی نظیر ترک و یا گسل نیز در (Coupled) صورت درگیرمسأله وجود داشته باشد و محل و موقعیت و طول این ناپیوستگیها از قبل مشخص نباشد، مسأله تبدیلبه یک دستگاه معادله دیفرانسیل درگیر غیر خطی با شرایط مرزی متغیر در زمان می گردد. در این مقالهالمان های با ضخامت صفر برای مدلسازی ترک چسبنده در محیط چند فازی مورد استفاده قرار میگیرد. محل و طول ترک در ابتدا مشخص نبوده بلکه در طول حل بر حسب تنش های وارده به جسم،ترک اولیه به طور خودکار در جسم به وجود آمده و رشد پیدا می کند. از آنجا که محل نوک ترک از ابتدامشخص نمی باشد و نیاز به المان های ریز در نوک ترک می باشد، بعد از هر تغییر در هندسه جسممجدداً المان بندی به طور مناسب انجام می پذیرد.

لینک کمکی