دانلود فایل های word مقاله ارائه روشي براي محاسبه فرکانس و ظرفيت باربري جانبي نهايي سازههاي فضاکار ساختماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارائه روشي براي محاسبه فرکانس و ظرفيت باربري جانبي نهايي سازههاي فضاکار ساختماني :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :12

به منظور کاربرد سازههای فضاکار برای ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری، مطالعات ویژه ای بهمنظور طراحی این سازهها مورد نیاز میباشد. شناسایی متغیرهای دینامیکی این نوع از سازهها و ظرفیتباربری نهایی جانبی آنان، گامی در جهت تعیین ملزومات تحلیل و طراحی سازههای فضاکار به شمار می-رود که هنوز در آییننامهها به ضوابط خاص آنها پرداخته نشده است. در این مقاله روشی برای محاسبهفرکانس و یا زمان تناوب سازه فضاکار مورد مطالعه ارائه گردیده و همچنین روابطی برای محاسبه ظرفیتنهایی باربری جانبی این سازهها پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از روشهای ارائه شده در این مطالعاتبا نتایج حاصل از تحلیلهای مقادیر مشخصه و تحلیلهای غیر خطی در دو حالت استاتیکی (بارافزون) ودینامیکی برای سازههای مورد بحث مقایسه گردیدهاند و نشان داده شده است که نتایج روشهای نظریارائه شده تطابق مطلوبی با نتایج حاصل از تحلیل داشتهاند

لینک کمکی