دانلود فایل های word مقاله کاربرد روش زمان دوام در طراحي بر اساس عملکرد : قاب مهاربندي کمانش تاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله کاربرد روش زمان دوام در طراحي بر اساس عملکرد : قاب مهاربندي کمانش تاب :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :18

این مطالعه بمنظور پاسخ به نیاز مقوله طراحی بر اساس عملکرد (PBD) به روش تحلیل لرزه اینشان میدهد. PBD و مزیت های آنرا در (ET) کارآمد و سریع، کاربرد روش تحلیل لرز های زمان دوامو ET بعنوان هدفی جنبی کارایی این روش در حوزه های غیر خطی پیچیده تر ارزیابی شد. کاربردبا مثالی از ساختمان قاب مهاربندی کمانش تاب ( پس از مدلسازی رفتار غیرخطی ،PBD مزیتهای آن دراندرکنشی تیر ها و ستونها و همچنین رفتار سخ تشونده ایزوتروپیک مهاربن دهای کمان شتاب و تطبیقآن با نتایج آزمایشگاهی ) نشان داده، و دقت نتایج حاصله توسط تحلیل دینامیکی غیر خطی با 7شتابنگاشت در 3 سطح خطر تائید شد. برای این منظور تقریبا تمام پارامتر های مهم پاسخ و نیاز سازهاعم از گریز تمام طبقات، برش طبقات، اندرکنش نیروی محوری و خمشی در ستون، کرنش مهاربندها وتوازن انرژی مستهلک شده توسط بخشهای مختلف سازه در دو تحلیل مقایسه شد. همچنین اعتبارنتایج روش استاتیکی غیر خطی بعنوان روش مرسوم آیین نامه ها نیز بررسی شد.

لینک کمکی