دانلود فایل های word مقاله ارزيابي تراوش در سدهاي خاکي با استفاده از اندازه گيري دما– مطالعه موردي: سد خاکي شميل واقع در استان هرمزگان خاکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارزيابي تراوش در سدهاي خاکي با استفاده از اندازه گيري دما– مطالعه موردي: سد خاکي شميل واقع در استان هرمزگان خاکي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :13

فرسایش داخلی یکی از عوامل اصلی شکست سدهای خاکی می باشد که به سبب شسته شدن ذراتریز خاک بوجود آمده و باعث ایجاد تراوش متمرکز در قسمت هایی از سد می شود. به همین دلیل، وجودسیستم بررسی تراوش جهت مراقبت و نظارت بر سد ضروری می باشد. بیشتر سیستم های ارزیابیتراوش موجود، قادر به تشخیص تغییرات کوچک در تراوش نمی باشند. اندازه گیری دما یکی از روشهای جدید ارزیابی تراوش در سدهای خاکی می باشد که این روش برخلاف روش های سنتی قادر بهتشخیص فرآیندهای وابسته به زمان مانند فرسایش داخلی و تغییرات کوچک تراوش می باشد. در اینمقاله، با تحلیل داده های بدست آمده از اندازه گیری ماهانه دما در سد خاکی شمیل واقع در استانهرمزگان، فرسایش داخلی مورد بررسی قرار گرفته است

لینک کمکی