دانلود فایل های word مقاله تحليل لرزه اي غير خطي سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن-فونداسيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تحليل لرزه اي غير خطي سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن-فونداسيون :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :12

بررسی رفتار لرزه ای سدهای بتنی و نیز ارزیابی ایمنی لرزه ای آنها، بدلیل اهمیت ایمنی سد درهنگام زلزله مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. زیرا تخریب این سازه ها در اثر زلزله میتواندآثار سوء اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. در این تحقیق آنالیز دینامیکی غیر خطی سدهایبتنی وزنی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سد – مخزن – فونداسیون انجام میشود. از مدل ترکبرای تحلیل غیر خطی سدهای بتنی وزنی و بررسی موقعیت و (crack model Smeared) پخش شدهجهت ترک ها استفاده شده است. به منظور در نظر گرفتن اثر اندرکنش سد – مخزن از روش المانα محدود برای مدل سازی دریاچه استفاده شده و برای حل معادلات کوپله ی سد و دریاچه که به روشاستفاده می شود. در این مطالعه با تغییر Staggered displacement نوشته شده است، از روشپارامترهای فیزیکی سد، از جمله مدول الاستیسیته و مقاومت کششی، آنالیز دینامیکی غیر خطی سدبتنی وزنی از روش فونداسیون بدون جرم با اعمال شرایط مرزی مناسب انجام شده است. نتایج نشانمی دهد که پروفیل های ترک ایجاد شده در سد، در مقایسه با فونداسیون جرم دار به میزان قابل توجهیافزایش م ییابد. به عبارت دیگر جرم و میرایی هندسی فونداسیون، پایداری دینامیکی سیستم سد –مخزن – فونداسیون را تحت اثر زلزله افزایش م یدهد.

لینک کمکی