دانلود فایل های word مقاله مقايسه مهارت هاي مديران فرهنگي و غير فرهنگي در ايران مطالعه موردي: مديران سازمان تبليغات اسلامي و سازمان هلال احمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مقايسه مهارت هاي مديران فرهنگي و غير فرهنگي در ايران مطالعه موردي: مديران سازمان تبليغات اسلامي و سازمان هلال احمر :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

در این پژوهش در راستای تبیین و مقایسه میزان مهارت های مدیران فرهنگی و غیر فرهنگی نخست به اهمیت و نقش مدیریت و مهارت های مدیریتی در پیشبرد اهداف سازمانی پرداخته و جایگاه مدیریت منابع انسانی در فرآیند مدیریت توصیف گردیده و در ادامه ضمن معرفی پژوهش، اهداف، سوالات و فرضیه های آن، به ارائه نتایج حاصل از آن در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است . با توجه به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها در دو سازمان فرهنگی و غیرفرهنگی، مشخص گردید که میزان مهارت فنی مدیران سازمان تبلیغات اسلامی بیشتر از مدیران سازمان هلال احمر است . با مقایسه میانگین مهارت های سه گروه از مدیران ارشد، میانی و فنی مشخص گردید که مدیران میانی نسبت به مدیران ارشد و فنی بیشترین مهارت فنی را دارا می باشند و مدیران ارشد کمترین مهارت فنی را دارند . همچنین مدیران میانی بیشترین مهارت مدیریت بحران و مدیران فنی کمترین میانگین این مهارت را دارا هستند. با مقایسه میانگین مهارت های مدیران در معاونت های فرهنگی و غیرفرهنگی صرفنظر از نوع سازمان این نتایج حاصل گردید که میانگین مهارت های انسانی، خلاقیت و اندیشه سازنده، کارآفرینی و نوآوری، رایزنی، کارایی و اثربخشی م دیران فرهنگی و مدیران غیرفرهنگی دارای تفاوت معناداری هستند و این مهار تها در مدیران فرهنگی بیشتر از مدیران غیرفرهنگی است.

لینک کمکی